Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

D-tection Hekwerken
Oxrooi 5a
5708 AS Helmond
Inschrijfnummer K.v.K.: 172014110000

(AS 152-17)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, al dan niet in combinatie met overeenkomsten van koop en verkoop, van D-tection Hekwerken, gevestigd te Helmond, hierna te noemen “de gebruiker”.

2. De opdrachtgever respectievelijk de koper wordt verder aangeduid als ‘’de wederpartij’’.

3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder ‘’aanbod’’ wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Onder “documenten” wordt verstaan: door de gebruiker en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken tekeningen, ontwerpen, berekeningen, adviezen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die de gebruiker en/of wederpartij (moet) verstrekken.

8. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken – en in dit kader door de gebruiker te leveren – materialen als los te leveren materialen/zaken.

9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod, prijzen en tarieven

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. De gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.

5. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van materialen, afmetingen, gewichten, kleuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker geretourneerd.

8. De gebruiker mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

9. a. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, mag de gebruiker de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de gebruiker kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

10. Bij duurovereenkomsten – zoals een onderhoudsovereenkomst – mag de gebruiker jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. De gebruiker informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. De gebruiker is pas gebonden aan:

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;

b. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie;

c. de gebruiker tijdig kan beschikking over door de wederpartij ter beschikking te stellen materialen en onderdelen;

d. de werklocatie in een zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;

e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

f. de gebruiker tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken en hulpmiddelen;

g. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines;

h. de gebruiker op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;

i. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;

j. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;

k. op de werklocatie kosteloos de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;

l. de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION.

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. De gebruiker behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de gebruiker de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van de gebruiker niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

2. De gebruiker mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of het terrein van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.

4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met het transport.

5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument

over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door de gebruiker voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of ransport is voor rekening van de consument.

6. Indien in de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden tevens het leveren van de benodigde zaken is inbegrepen, gaat het risico voor deze zaken op de wederpartij over op het moment waarop de zaken op de werklocatie aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, mag de gebruiker de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt de gebruiker dan binnen een door de gebruiker gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de bestelde zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.

8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van de gebruiker en/of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;

b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag de gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag de gebruiker de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

4. De gebruiker voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.

5. De gebruiker wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:

a. verstrekte documenten;

b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;

c. gegeven aanwijzingen;

d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.

6. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

7. De gebruiker informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;

b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt de gebruiker eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

8. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat de gebruiker aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar. Indien nodig, past de gebruiker het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. De gebruiker kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.

9. Indien de gebruiker al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag de gebruiker de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.

2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:

a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.

4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag de gebruiker bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van de gebruiker.

Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert de gebruiker de wederpartij hierover.

2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze werkzaamheden en het resultaat daarvan heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.

3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:

a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan de gebruiker retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;

b. de gebruiker geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;

c. het resultaat van de werkzaamheden of het pand/de ruimte waaraan of waarin de werkzaamheden zijn verricht – voor zover mogelijk – al voor het verstrijken van voornoemde termijn (weer) door de wederpartij in gebruik is genomen.

4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op het resultaat van de werkzaamheden van de gebruiker, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door de gebruiker voltooide werk.

5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De gebruiker herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.

6. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 10: Emballage

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van de gebruiker en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.

2. De gebruiker bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat hij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.

3. De gebruiker mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal de gebruiker de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. De gebruiker mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen. Hij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag de gebruiker bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11: Onderhoud

1. Partijen kunnen een afzonderlijke overeenkomst sluiten voor het verrichten van periodiek onderhoud aan de geleverde zaken en/of werken. Deze overeenkomst kan zowel zien op het verhelpen van geconstateerde gebreken als op voor de zaken/werken gebruikelijk periodiek onderhoud.

2. De wederpartij meldt geconstateerde gebreken alsdan volgens de gebruikelijke/overeengekomen procedures aan de gebruiker, waarna de gebruiker deze gebreken naar beste vermogen herstelt.

3. Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn de kosten van de bij de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken niet in de periodieke onderhoudsbijdrage inbegrepen. De gebruiker brengt deze zaken afzonderlijk bij de wederpartij in rekening conform de hiervoor – ten tijde van de werkzaamheden – geldende prijzen.

4. De overeenkomst vermeldt in ieder geval:

a. de periodieke onderhoudsbijdrage en de betalingstermijn;

b. een regeling met betrekking tot eventuele voorrijkosten;

c. de looptijd en opzegmogelijkheden;

d. indien van toepassing, een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;

e. indien van toepassing, de frequentie van het onderhoud al dan niet voorzien van een planning van de werkzaamheden.

Artikel 12: Klachten

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, afmetingen, uitvoering e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. Alle gevolgen van het niet direct melden van een klacht zijn voor risico van de wederpartij.

3. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd, controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

4. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn ook hierbij voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden na oplevering. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

5. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij de gebruiker, leverancier of fabrikant voorradige (groothandels)verpakkingen, minimale aantallen of standaard afmetingen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van de gebruiker en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

6. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

9. De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of de gebruiker de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

10. Retourzending vindt plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

11. Geen klachten zijn mogelijk over:

a. fouten in reeds goedgekeurde documenten;

b. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

1. De gebruiker voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken/voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op gelijke wijze tussen partijen. De gebruiker informeert de wederpartij hierover.

4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert de gebruiker alleen dat de zaken hiervoor geschikt, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt de gebruiker – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.

2. De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.

5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is de gebruiker niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

8. Als de wederpartij materialen of onderdelen voor verwerking beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen/onderdelen zelf.

9. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.

10. De gebruiker is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:

a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken door/namens de wederpartij;

c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;

d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;

e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;

f. door normale slijtage, erosie of corrosie;

g. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;

h. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.

11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.

12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 15: Betaling

1. De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de gebruiker bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

6. De gebruiker geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.

9. Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.

4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.

5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

6. De wederpartij informeert de gebruiker direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.

7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker.

8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft de gebruiker op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen de gebruiker en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

1. De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst

geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde:

a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag verlenen;

b. werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;

zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Retentierecht

1. De gebruiker mag de teruggave van zaken van de wederpartij, die hij voor montage, onderhoud of reparatie onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:

a. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze zaken niet (volledig) heeft voldaan;

b. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de gebruiker niet (volledig) heeft voldaan.

2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.

3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag de gebruiker de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.

3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

4. De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en werkzaamheden per direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door de gebruiker zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.

6. Kosten die voor de gebruiker voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden/leveringen, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag de gebruiker de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 22: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

4. Ongeacht de keuze van de gebruiker, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan de gebruiker.

5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 18 augustus 2017